DYK Mechanical Design Engineering

Tra ren tiêu chuẩn

Nhập ren tiêu chuẩn(ví dụ như M10):

Kết quả

Coarse thread:

Drill size:


Fine thread:

Drill size: