DYK Mechanical Design Engineering

List of content

Phân phối tỷ số truyền
Công suất:
Số vòng quay:
Cong suat can thiet:

Công suất:
Số vòng quay:
Cong suat can thiet 2:

PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

Tính chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền

Bảng tra:

Lý thuyết